Kursy dla kandydatów na instruktorów

Instruktor – najważniejsze ogniwo w procesie szkolenia kandydatów na kierowców

Jeżeli jesteś dobrym kierowcą, znasz i szanujesz przepisy ruchu drogowego, chcesz mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze, przekazując swoją wiedzę i umiejętności młodym adeptom sztuki kierowania, a być może zdobywając nowe uprawnienia, chciałbyś zdobyć nowy zawód – powinieneś zgłosić się do nas na kurs. Wyspecjalizowana kadra ekspertów przygotuje Cię odpowiednio do wykonywania zawodu instruktora, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia),
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U.2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 1),
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U.2011.30.151 - art. 34 ust.1),
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, 

- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

* Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 3 nie są wymagane od osób rozszerzających posiadany zakres uprawnień instruktora.

Kandydatem na wykładowcę może być osoba spełniająca następujące warunki:

 • dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwa o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów,
 • prawo jazdy potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa ww. wymaganiach w stosunku do kandydatów,
 • dowód uiszczenia opłaty.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców.

Rodzaje szkolenia:

Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

 • Kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy.
 • Kurs uzupełniający - w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora.

Przedmiotowy zakres szkolenia:

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 1. Psychologii.
 2. Metodyki nauczania.
 3. Prawa o ruchu drogowym.
 4. Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 5. Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 7. Technika i taktyka jazdy.
 8. Praktyka instruktorska.
 9. Program kursu na kandydatów wykładowców obejmuje ww. zakres za wyjątkiem zajęć praktycznych.

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia:

 • Liczba godzin szkolenia wynosi wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 55 godzin zajęć praktycznych, "+" w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).
 • Całość szkolenia zorganizowana jest w formie kursu, odpowiednio do rodzaju i zakresu.
 • Zajęcia odbywają się w weekendy.

Źródła prawa:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców. Dz.U. 2013 poz. 93
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Dz.U.2014 poz. 970
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Dz.U. 2012 poz. 1019
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Rozdział 6 Instruktorzy i wykładowcy. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

CENA: 2850 zł